วิศวฯ มช. เตรียมฉลองครบ 50 ปี แห่งการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ เตรียมการเฉลิมฉลอง คครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีกิจกรรมมากมายนับแต่ช่วงปลายปีนี้ ไปจนปลายปี 2563 ตอกย้ำค่านิยมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

วันครบรอบ 50 ปีเต็มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยคณะ ฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2513 ในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์ผู้สอนเพียง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.สุพจน์ ตียาภรณ์ (คณบดีท่านแรก) ผศ.สุธรรม ยุตบุตร และ รศ.ดร.ถวัลย์วงค์ ไกรโรจนานันท์ ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการศึกษาแห่งชาติ

จวบจนวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารที่เติบโตขึ้น ประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน อันแบ่งเป็น 5 หน่วยงานภายใน ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการระหว่างการศึกษา องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม การบริหารที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการ ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยค่านิยม คือ Engaging Integrating Engineering หมายถึง จะกระทำการงานใดต้องคำนึงถึงการเป็นผู้สร้าง (ENGINEERING) ที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการ (Management by Fact) แนวทางใหม่ๆ (Novelty) ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง (Agility) ด้วยความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ตลอดจนผลแห่งความเป็นเลิศ (Excellence) นอกจากนี้ ยังต้องใส่ใจ (ENGAGING) ใปณิธาน (Commitment) ด้วยจรรยารวมถึงวินัย (Ethics) ของความเป็นข้าแห่งแผ่นดินที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และอ่อนน้อมถ่อมตน (Seniority) ทั้งนี้ ยังยึดมั่น (INTEGRATING) ในการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team work) การสร้างเครือข่าย (Network) ด้วยความสมัครสมานสามัคคี (Unity)

การเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ไปจนถึงช่วยปลายปีหน้า โดยเริ่มจากเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเกียร์สัมพันธ์ “จ๊างเหล็กเกมส์” 23 – 27 ธันวาคม 2562 อันเป็นกีฬาของนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากทุกสถาบันทั่วประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) และมีสถาบันต่างๆหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน นอกจากนั้นยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ร่วมฉลองในทางเดียวกัน ได้แก่ การทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กิจกรรม Star Sprinkle Talk พิธีเปิด โครงการ New Campus หรือ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคม นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม นิทรรศการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ฯลฯ ที่สำคัญหนึ่งในนั้น คือ งานประเพณีนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอยปี 63) ซึ่งถือเป็นงาน Home coming ของพี่น้องช้างเหล็กทุกคน อนึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบทั้งทาง website รวมถึง Social Media ของคณะฯ ต่อไป

]]>