วิศวฯ มช. จัดโครงการ Winter School Program Chiang Mai- ECAM Lyon

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Winter School Program Chiang Mai- ECAM Lyon เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแข่งขันหุ่นยนต์ ศึกษาดูงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน โดย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (RTT) วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการดังกล่าวเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในและต่างประเทศ ทั้งการส่งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรไปแลกเปลี่ยน ประชุมวิชาการ ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทคู่ความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศมาโดยตลอด ความร่วมมือกับ ECAM Lyon, School of Engineering ประเทศฝรั่งเศส ที่ผ่านมา Mr.Didier Desplanche และ Mr.Yosawat Iamjaroenchai เคยเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ Winter Program โดยได้เห็นชอบจัดกิจกรรม WINTER SCHOOL PROGRAM CHAING MAI – ECAM LYON ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาทั้ง 2 ฝ่าย กำหนดโจทย์ด้าน Robotics and Automations พร้อมร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้มีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ECAM Lyon ศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนทำงานร่วมกัน ผ่านกระบวนวิชา 254200 Mechanical Engineering Design Process ในภาคการศึกษา 2/2562 นี้

ประมวลภาพ
http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1612

]]>