ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเกษตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเกษตร)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 บทความทางวิชาการ การให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ
2 ผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์น้ำมันสกัดจากเปลือกส้มเพื่อเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
3 ผลงานวิจัย การประเมินการสูญเสียการจัดการสายโซ่อุปทานคะน้าในจังหวัดเชียงใหม่
4 ผลงานวิจัย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวญี่ปุ่นในฤดูนาปี
5 ผลงานวิจัย การลดความชื้นข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในฤดูนาปีด้วยเครื่องลดความชื้นแบบใช้ลมร้อน
6 ผลงานวิจัย ผลของการเปียกซ้ำต่อคุณภาพการสีของข้าวญี่ปุ่นฤดูนาปี
7 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น การพัฒนาเครื่องนวดถั่วแดงหลวง

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 260432 Introduction to Postharvest Engineering ปริญญาตรี
]]>