ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เนียมสอน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเกษตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เนียมสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเกษตร)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย เครื่องทำความสะอาดถั่วเหลืองโดยใช้ความถ่วงจำเพาะ
2 ผลงานวิจัย ผลของรูปร่างชิ้นกล้วยในการอบแห้งเพื่อการผลิตแป้งกล้วย
3 ผลงานวิจัย การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายน้ำผึ้ง
4 ผลงานวิจัย การพัฒนาเครื่องปอกผิวมะกรูดกึ่งอัตโนมัติ
5 ผลงานวิจัย ผลของความถี่ในการสั่นและความเร็วลมในการแยกหินจากเมล็ดข้าวโพด

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 260402 วิศวกรรมของเสียจากการเกษตร ปริญญาตรี