ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ วงค์เมธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ วงค์เมธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Pounding of Seismically Designed Low-rise Reinforced Concrete Frames
2 ผลงานวิจัย FLEXURAL REINFORCED CONCRETE MEMBERS WITH MINIMUM REINFORCEMENT UNDER LOW-VELOCITY IMPACT LOAD
3 ผลงานวิจัย Relocation of Plastic Hinge of Interior Beam-Column Connection with Intermediate Bars in Reinforced Concrete and  T-Section Steel Inserts in Precast Concrete Frames
4 ผลงานวิจัย Nonlinear FEM Analysis of Inclined Concrete-filled Steel Tube Columns Under Vertical Cyclic Load

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251312 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) ปริญญาตรี