โครงการ "การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า" จัดกิจกรรม "สบเตี๊ยะฟ้าใส"

โครงการ "การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า" จัดกิจกรรม "สบเตี๊ยะฟ้าใส"

โครงการ “การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า” จัดกิจกรรม “สบเตี๊ยะฟ้าใส”

[caption id="attachment_2302" align="aligncenter" width="630" caption="โครงการ "การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า" จัดกิจกรรม "สบเตี๊ยะฟ้าใส""]โครงการ "การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า" จัดกิจกรรม "สบเตี๊ยะฟ้าใส"  [/caption]   เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 โครงการ “การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบจำลองไฟป่า” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สบเตี๊ยะฟ้าใส”  ณ อาคารศิริมงคล หมู่บ้านแม่เตี๊ยะใต้ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโครงการ ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและติดตามผลการลดลงของปริมาณหมอกควันอันเกิดจากไฟป่า ในเขตตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=639

]]>