ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร. James C. Moran เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. James C. Moran
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย A Biomethane Solution for Domestic Cooking in Thailand
2 ผลงานวิจัย Powering shuttle kilns with compressed biomethane gas for the Thai ceramic industry
3 ผลงานวิจัย A flow blurring nozzle design for combustion in a closed system
4 ผลงานวิจัย Low Pressure Biomethane Gas Adsorption by Activated Carbon
5 ผลงานวิจัย Combustion of Gasoline for Meso Scale Power Applications, Part 1
6 ผลงานวิจัย Combustion of Gasoline for Meso Scale Power Applications, Part 2
7 ผลงานวิจัย Converting LPG Stoves to use Biomethane
8 ผลงานวิจัย Development of a National Standard for a Biogas Grid in Thailand
9 ผลงานวิจัย Estimating the Mass Mean Diameter of Droplets in a Combustible Mixture
10 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น Woven Multiple-Contact Connectors (US Patent)

เอกสารคำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 254333 Fluid Mechanics ปริญญาตรี