ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เภาภัทรา คำพิกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภาภัทรา คำพิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Creating a Gain Improvement Technique for a Horn Antenna using a Metamaterial Structure Inserted with a Thin Dielectric Sheet
2 ผลงานวิจัย Gain Enhancement of MSA Array Integrated with Thin Wire Metamaterial Structure for Radar Applications
3 ผลงานวิจัย Gain Improvement for Rectangular Horn Antenna by Using Curved-Woodpile Metamaterial
4 ผลงานวิจัย Gain Enhancement of Slot Array for Base Station Using Cavity of Curved-Woodpile Metamaterial
5 ผลงานวิจัย Improving the Gain of Monopole Antenna Using Wire Medium Structure and Dielectric
6 ผลงานวิจัย Gain Improvement for Conventional Rectangular Horn Antenna with Additional Two-layer Wire Medium Structure
7 ผลงานวิจัย A Triangle Array of 1×4 Slots Antenna with Curved EBG Structures for Cellular Base Station

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 252448 การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communications) ปริญญาตรี