ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Development of a Performance Visualization Model of Basic Life Support Training with Feedback Devices for Mobile Application
2 ผลงานวิจัย Energis: Interactive Visualization Tool for Resource Usage Monitoring on Campus

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 261306 ความน่าจะเป็นและสถิติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering Probability and Statistics ปริญญาตรี