ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Sustainable utilization of lime kiln dust as active filler in hot mix asphalt with moisture damage resistance
2 ผลงานวิจัย An Evaluation of Moisture Damage Resistance of Asphalt Concrete based on Dynamic Creep Characteristics
3 ผลงานวิจัย A new mechanistic framework for evaluation of cyclic behaviour of unsaturated unbound granular materials
4 ผลงานวิจัย Compaction and strength characteristics of recycled pavement material: Cement mixtures used for road pavement purposes
5 ผลงานวิจัย Crumb Rubber Modified Asphalt: A Laboratory Investigation Based on Australian and Thailand Perspectives
6 ผลงานวิจัย เPerformance and Evaluation of Hot Mix Asphalt with an Addition of Lime Kiln Dust as a Mineral Filler Based on Western Australia Conditions
7 ผลงานวิจัย Asphalt Concrete Moisture Damage Resistance: An Evaluation of the Coating Ability of Aggregates and Binders

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ การสอน
1 251371 กลศาสตร์ดิน (Soil Mechanics) ปริญญาตรี ผู้เดียว