ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Ananpattarachai J, Kajitvichyanukul P, Seraphin S. Visible light absorption ability and photocatalytic oxidation activity of various interstitial N-doped TiO2 prepared from different nitrogen dopants. Journal of Hazardous Materials 2009;168(1):253-261
2 ผลงานวิจัย Kajitvichyanukul P, Suntronvipart N. Evaluation of biodegradability and oxidation degree of hospital wastewater using photo-Fenton process as the pretreatment method. Journal of Hazardous Materials 2006;138(2):384-391.
3 ผลงานวิจัย Rajeshwar K, Osugi ME, Chanmanee W, Chenthamarakshan CR, Zanoni MVB, Kajitvichyanukul P, Krishnan-Ayer R. Heterogeneous photocatalytic treatment of organic dyes in air, aqueous media. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 2008;9(4):171-192
4 ผลงานวิจัย Kajitvichyanukul P,  Ananpattarachai J, Pongpom S. Sol–Gel preparation and properties study of TiO2 thin film for photoreduction of Chromium(VI) in photocatalysis process. Science and Technology of Advanced Materials Journal 2005;6(3-4):352-58.2009;168(1):253-261
5 ผลงานวิจัย Kajitvichyanukul P, Amornchat P. Effects of diethylene glycol on TiO2 thin film properties prepared by sol-gel process. Science and Technology of Advanced Materials Journal 2005;6(3-4)344-347
6 ตำรา พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล. 2557. นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 548 หน้า