วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2018 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2018 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่
คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่รังสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ พร้อมผลิตผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัย หรือบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชนตามนโยบายของคณะฯตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการนำผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 5 ประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 – 2562 ได้แก่

 • Best Publication: รางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal)ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) รวมสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รางวัล
 • นักวิจัยรุ่นใหม่ :
  • ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ :         ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ผศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ :           ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นักวิจัยรุ่นกลาง : มีจำนวน 2 ท่าน
  • ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ :            ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • นักวิจัยรุ่นอาวุโส : ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Best Citation: รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) รวมสูงสุด 5 อันดับแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก
  • ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ :    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ :                 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล :             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน :               ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • Best Grant Budget: รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณ                   ที่ได้รับจริงสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 5 อันดับแรก
  • ผศ.วงกต วงศ์อภัย :                    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ :             ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา :            ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ :              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Best Overhead Budget: รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุด 5 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะที่จัดสรรเข้าคณะ + ภาควิชา
  • ผศ.วงกต วงศ์อภัย :                    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ :             ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ :              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ผศ.ดร.นพดล กรประเสริฐ :           ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ผศ.ดร.เก่งกมล วิรัตน์เกษม :          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Research Excellence: รางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ระดับนานาชาติ (Journal) ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2561  (โล่ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท) : ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชมประมวลภาพเพิ่มเติม >>>>>
http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1649