ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Measuring the Technical and Scale Efficiency of Maize Production in Thailand: The Case of Mae Chaem District, Chiang Mai Metropolitan Activity Relocation Simulator (MARS) Model for Chiang Mai city
2 ผลงานวิจัย Study and implement delivery method for decision support systems of Chiang Mai urban transit
3 ผลงานวิจัย System Dynamics Framework for Sustainable Infrastructure Evaluation: Chiang Mai City and Impacts from Tourism
4 ตำรา/หนังสือ หลักการบริหารโครงการก่อสร้าง
5 ตำรา/หนังสือ หลักการประมาณราคางานก่อสร้าง

เอกสารการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 264709 Operation research for construction Management บัณฑิตศึกษา