เชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ (Computer Aided Design and Rapid Prototyping)

กำหนดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ

 

(Computer Aided Design and Rapid Prototyping)

 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

08.30-09.00
น.  ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.  กล่าวเปิดการอบรม โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

09.10-10.30
น.  อบรมการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเรซิน

10.30-10.40
น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.00 น.  อบรมการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเรซิน (ต่อ)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  การสร้างแบบจำลองชิ้นงานประกอบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS

14.30-14.40
น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.00 น.  การสร้างแบบจำลองชิ้นงานประกอบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS (ต่อ)

16.00-16.10 น.  ถาม-ตอบ / ให้ข้อเสนอแนะ

16.10 น.           เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณศศิภรณ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ วิศวฯ มช.

 

โทร.053-944177 หรือ E-mail researchnews@eng.cmu.ac.th (ในวัน-เวลาราชการ)