CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำด้วย อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐสนับสนุนโดย โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ,เทศบาลตำบลแม่จัน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง,หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน จ. เชียงราย ,บริษัทโอเพ่นดรีม และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวะ(คอมพิวเตอร์)คลุกฝุ่น (CPE-DirtCamp) ครั้งที่ 1 ” นำนักศึกษาลงพื้นที่ทำงานจริงด้วยการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก่อประโยชน์ให้ชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด ภายใต้การทำงานเวลาระยะสั้น 2 วัน 1 คืน

CPE-DirtCamp ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยวางแผนสร้างฐาน ข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556  เนื่องจากอำเภอดังกล่าว มีปัญหาน้ำป่าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรทุกปี บางปีปีละหลายครั้ง ซึ่งน้ำป่านี้เกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขา เมื่อฝนตกหนักมากๆ จึงเกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมตัวเมือง เมื่อได้มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนพบว่ายังเกิดปัญหาข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ไม่ทราบที่อยู่ของผู้เจ็บป่วยที่ควรต้องรีบขนย้ายยามเกิดภัยพิบัติ ไม่ทราบตำแหน่งพิกัดที่แน่นอนของแหล่งน้ำ ประตูน้ำ หน่วยงานราชการ อาทิ สถานีอนามัย สถานีตำรวจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น ปั๊มน้ำมัน อู่ซ่อมรถ โรงเรียน โรงพยาบาล  ทำให้การบริหารจัดการรองรับภัยพิบัติ  เป็นไปด้วยความยากลำบาก หลังจากรับทราบปัญหาจากท้องถิ่น จึงสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแผนที่ออนไลน์ (Openstreetmap http://www.openstreetmap.org) ซึ่งเป็นระบบการจัดการแผนที่ลักษณะชุมชนอาสา ตนในพื้นที่สามารถปรับปรุง เพิ่ม ลด และให้รายละเอียดกับสถานที่ต่างๆในได้ด้วยตัวเอง นักศึกษาแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดพิกัดลงในแผนที่โดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)หาพิกัด ขณะนั้นเองผู้นำชุมชนก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสามารถปรับปรุงข้อมูลได้เองในอนาคต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนประมาณ 60 คนออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลา 6:30 น. จุดมุ่งหมาย คือ สร้างและถ่ายทอดการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้กับชุมชน อ แม่จัน จ เชียงราย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากปฏิบัติการวิศวฯคอมฯ คลุกฝุ่น ทำให้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์ (Openstreetmap) มีข้อมูลเชิงพื้นที่ ถนน แม่น้ำ ทางน้ำธรรมชาติ และสถานที่สำคัญเพิ่มขึ้นถึง 16 เท่า เทียบกับข้อมูลก่อนจัดค่าย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงข้อมูลรายละเอียดที่นักศึกษาและชุมชนในพื้นที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เวลาเปิดปิดของสถานที่ราชการ ขนาดกว้างของถนน ซึ่งได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมจากเดิมไปอีกมากมาย และมีตัวแทนจากท้องถิ่นประมาณ 20 คนได้มาเรียนรู้การปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์นี้อันจะทำให้เกิดการต่อยอดในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป นอกจากนี้จากการประเมินกิจกรรมด้วยแบบสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึง คุณค่าของความเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์มากขึ้น ส่วนผู้นำชุมชน, รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล และหัวหน้าส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่จัน นายนคร คำเปี้ย ได้สรุปใจความในการปิดค่ายว่า “ชาวบ้านรู้สึกดีใจมากเพราะได้มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นในพื้นที่ จากสิ่งเล็กๆที่นักศึกษาช่วยกันทำนี้จะขยายออกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ชุมชนจะได้ใช้ข้อมูลนี้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่น และจะนำกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดนี้ไปคุยกับท้องถิ่นอื่นข้างเคียง เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไป (CPE-DirtCamp) นั้นจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป โดยอาจเปลี่ยนโจทย์ สถานที่ และปัญหาของชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นๆ พร้อมกับประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในภายหน้า ผู้สนใจคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://dirtcamp.blogspot.com หรือ http://www.facebook.com/CpeDirtcampCMUFunFanpage [caption id="attachment_2359" align="aligncenter" width="650" caption="CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน"]CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน[/caption] [caption id="attachment_2360" align="aligncenter" width="650" caption="CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน"]CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน[/caption] [caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="650" caption="CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน"]CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน[/caption] [caption id="attachment_2362" align="aligncenter" width="650" caption="CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน"]CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน[/caption]]]>