ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU – SIS

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินการบวนวิชา และประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU – SIS

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ช่องทางการประเมิน : http://sis.cmu.ac.th