กำหนดการภายในคณะฯ กิจกรรม “ธงเกียร์ปลิวไสว” ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าพบปะ และรับประทานอาหารร่วมก้นกับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน
โดย เปลี่ยนสถานที่จากศาลาอ่างแก้ว เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่” ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

และขอความร่วมมือนักศึกษาเก่าทำใจให้ผ่องใส งดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ให้ความรู้่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการเรียนและการทำงาน กับนักศึกษารุ่นน้อง ในกิจกรรมพบสายรหัส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

โปรดเข้าร่วมตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยหรือกำบังหน้า (Faceshield) ระหว่างร่วมกิจกรรม และขอความร่วมงานผู้ที่มีอาการป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง งดเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้