อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “๑๑๑ ปี แห่งการประสานสองอาณาจักรโดยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี”

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “๑๑๑ ปี แห่งการประสานสองอาณาจักรโดยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงานบรรยายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร การบรรยายในครั้งนี้ได้กล่าวถึงงานบูรณซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน ปีพ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในเชิง วิศวกรรมศาตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ล้านนา มารวมกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่และพระเทวี ที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๒