ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย On Capacity Bound of Opportunistic Cooperative Diversity .2553, The 12th IEEE International Conference on Communication and Technology (IEEE ICCT 2010) ประเทศจีน, 4 หน้า
2 ผลงานวิจัย Full-Diversity Space-Frequency Trellis Codes Designing Method. 2556, The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013) ประเทศไทย, 6 หน้า
3 ผลงานวิจัย Energy-efficient Coordinated Multicell Reception for Thailand Smart Grid. 2557, The 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014) ประเทศไทย, 4 หน้า

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 วศฟ 330 การเผยแพร่กระจายคลื่นวิทยุ  ปริญญาตรี