ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินกระบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินกระบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS นับแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2564 ทาง Http://sis.cmu.ac.th ให้นักศึกษา Login ด้วย E-mail @cmu.ac.th

*นักศึกษาที่ขอ IT Account ใหม่ โปรดลงทะเบียนใช้งานที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร .053-942043 หรือ 053-944108 ในวัน-เวลาราชการ