คณาจารย์ อดีตผู้บริหาร วิศวฯ มช. เข้ารับหลากรางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์ และอดีตผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพิธีรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2563 และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2563 รวมถึงพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ตลอดจนการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีบทบาทสูง สนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มช.

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ได้รับรางวัลหลายด้าน ดังนี้

  1. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2563 อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
  2. ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์”ศาสตราจารย์ ดร. Matthew Owen Thomas Cole
  3. ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีบทบาทสูง สนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง  และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
    • ทีมพัฒนาหุ่นยนต์ CMU Aiyara และ Chang-Noiรองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล (หัวหน้า คณะทำงาน)
    • ทีมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (หัวหน้าคณะทำงาน)
    • ทีมพัฒนาห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์คุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ (หัวหน้าคณะทำงาน)
  4. รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ ดีมาก ปีการศึกษา 2563; รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น/ ดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  รองศาสตรจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล

พร้อมกันนี้ มีผู้บริหารครบวาระ ได้แก่ อดีตคณบดี รองคณบดี ตลอดจนผู้ช่วยคณบดีเข้ารับเกียรติบัตรในวาระดังกล่าว อนึ่ง รางวัล รวมถึงประกาศเกียรติคุณข้างต้นมีขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย กิจการนักศึกษา และการบริหารงานทั่วไป เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์วิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

ชมประมวลภาพเพิ่มเติม :  http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1691