ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พุทธิพล ดำรงชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพล ดำรงชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Local Geoid Modeling for Thailand
2 ผลงานวิจัย ผลเบื้องต้นของการรังวัดความโน้มถ่วงพิภพทางอากาศสำหรับการคำนวณหาแบบจำลองยีออยด์บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา (Preliminary Results of Airborne Gravimetry for Geoid Determination in Chao Phraya Basin)
3 ผลงานวิจัย Airborne gravimetric geoid determination in Thailand
4 ผลงานวิจัย The Feasibility Study in Volume Determination of Overburden and Coal Excavations in Mae Moh Mine by Unmanned Aerial Vehicle
5 ตำรา/หนังสือ การสำรวจรังวัดทางวิศวกรรม

เอกสารคำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251342 วิศวกรรมสำรวจรังวัด 2 (SURVEYING ENGINEERING 2) ปริญญาตรี