ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีระอำพน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย String Grammar Unsupervised Possibilistic Fuzzy C-Medians for Gait Pattern Classification in Patients with Neurodegenerative Diseases
2 ผลงานวิจัย A Novel String Grammar Unsupervised Possibilistic C-Medians in Sign Language Translation System
3 ผลงานวิจัย Ellipsoidal Support Vector Data Description
4 ผลงานวิจัย A String Grammar Fuzzy-Possibilistic C-Medians
5 ผลงานวิจัย Top-N Recommender Systems Using Genetic Algorithm-Based Visual Clustering Methods
6 ผลงานวิจัย Automatic Cardiac T2* Relaxation Time Estimation from Magnetic Resonance Images Using Region Growing Method with Automatically Initialized Seed Points
7 ผลงานวิจัย Instance Reduction for Supervised Learning Using Input-Output Clustering Method
8 ผลงานวิจัย On Feature Selection and Rule Extraction for High Dimensional Data: A Case of Diffuse Large B-cell Lymphomas Microarrays Classification
9 ผลงานวิจัย Applying Memetic Algorithm-Based Clustering to Recommender System with High Sparsity Problem
10 ผลงานวิจัย Automatic Cervical Cell Segmentation and Classification in Pap Smears
11 ผลงานวิจัย Thai Sign Language Translation Using Scale Invariant Feature Transform and Hidden Markov Models
12 ผลงานวิจัย Phoneme and Tonal Accent Recognition for Thai Speech
13 ผลงานวิจัย Boundary Detection in Medical Images Using Edge Following Algorithm Based on Intensity Gradient and Texture Gradient Features
14 ผลงานวิจัย Bone Age Assessment in Young Children using Automatic Carpal Bone Feature Extraction and Support Vector Regression
15 ผลงานวิจัย Automatic Nevirapine Concentration Interpretation System Using Support Vector Regression
16 ผลงานวิจัย Morphological Granulometric Features of Nucleus in Automatic Bone Marrow White Blood Cell Classification
17 ตำรา/หนังสือ การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (Digital Signal and Image Processing : Theories and Applications)