วิศวฯ มช. ก้าวไกล ขับเคลื่อนไปด้วย “Digital Transformation”

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

โดยภายในงานช่วงเช้า ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Digital Transformation ทางรอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน​” และมีการเปิดเวทีเสวนาทิศทางการพัฒนาคณะวิศวฯ ที่สอดรับกับการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มช. และ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มช. ร่วมกับ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

สำหรับงานสัมมนาในช่วงบ่าย มีการจัดแบ่งกลุ่มย่อย เปิดกว้างให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยอิสระปราศจากข้อจำกัด พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานคณะวิศวฯ ในทุกมิติ ครอบคลุมงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานบริหารและปฏิรูป​องค์กร และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อมุ่งเป้าหมายการพัฒนาคณะวิศวฯ สู่ยุคดิจิทัลอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1698