ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Three-dimensionalities of vortex cell flow: Effects of Oblique incoming boundary layer
2 ผลงานวิจัย SIP-Multigrid method in Fourth-Order Finite Volume Method for Navier-Stokes Equations
3 ผลงานวิจัย Thermodynamics for Batch Sugar Crystallizers
4 ผลงานวิจัย Performance of high‐order schemes on collocated and staggered grids

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 254302 Mechanical Engineering Computational Methods ปริญญาตรี
2 259107 Engineering Mechanics I ปริญญาตรี