ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรันดฺร์ พิสุทธอานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดฺร์ พิสุทธอานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Phase-Field Crystal Model for Diamond-Cubic Structure 2015, Physical Review E, 9
2 ผลงานวิจัย Thermodynamic Relationships for Homogeneous Crystalline and Liquid Phases in the Phase-Field Crystal Model

2017, Computational Materials Science, 9

3 ผลงานวิจัย Pressure-Controlled Dynamic Equation for the Phase-Field Crystal Method 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 6
4 ผลงานวิจัย Investigation on Viscoelastic-Creep Behavior of the Phase-Field Crystal Method

2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ปริญญาตรี