ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพงษ์ จำรูญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย การออกแบบและประเมินสมรรถนะระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกำลังในรถไฟฟ้า  proceeding พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24-25 มกราคม 2562, หน้า 1020-1027
2 ผลงานวิจัย Model and Control System Development for a Distributed Actuation Magnetic Bearing and Thin-walled Rotor Subject to Noncircularity ,ASME Journal of Vibration and Acoustics, 141(5),051006, October 2019

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 261441

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ปริญญาตรี