ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชริน ศรรรัตนาวิชัยกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริน ศรรรัตนาวิชัยกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยA Generalized Switching Function-based Discontinuous Space Vector Modulation Technique for Unbalanced Two-phase Three-leg Inverters
2ผลงานวิจัยStudy of Coordinated Reactive Power Control for Distribution Grid Voltage Regulation with Photovoltaic Systems
3ผลงานวิจัยOnline SoC and Battery Life Estimation – Results from Field Test of Electric Bus Transit

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1259108ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันปริญญาตรี