ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยN. Jarutus and Y. Kumsuwan, “A Carrier-Based Phase-Shift Space Vector Modulation Strategy for a Nine-Switch Inverter,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.32, pp. 3425-3441, May 2017. [ISI-tier 1 Journal]
2ผลงานวิจัยC. Boonmee and Y. Kumsuwan, “Modified RCC MPPT Method for Single-Stage Single-Phase Grid-Connected PV Inverters,” Journal of Power Electronics, Vol.17, No.5, pp. 1338-1348, September 2017.
3หนังสือเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์สำหรับคอนเวอร์เตอร์กำลังและการประยุกต์ใช้งานในตัว (PWM Techniques for Power Converters and Their Applications) [610 หน้า]