ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชวิศ บุญมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยThe Multi-Objective Fuzzy Mathematical Programming Model for Humanitarian Relief Logistics
2ผลงานวิจัยThe Improvement of Healthcare Management in Thailand via IE Tools: A Survey
3ผลงานวิจัยA Conceptual Design of Infrastructures and Facilities in Distribution Center for Frozen and Chilled Fishery Products
4ผลงานวิจัยTraffic Information Sign Location Problem: Optimization and Simulation

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1255425การวิเคราะห์ออกแบบและวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพปริญญาตรี