ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี สันติธีรากุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยLogistics Performance Review: European Union and ASEAN Community
2ผลงานวิจัยInvestigation of Assessment and Maturity Stage Models for Assessing the Implementation of Industry 4.0
3ผลงานวิจัยAnalysis of key dimension and sub-dimension for Supply Chian of Industry to fourth Industry Performance Measurement
4ผลงานวิจัยTowards an Implementation of Sustainable Supply Chain Management (SSCM) Assessment Framework and Future Research Direction
5ผลงานวิจัยThe methodology for collaborative development of intelligent wearable Meta-Products

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับจำนวนหน้า
1255437Introduction to Supply Chain Managementปริญญาตรี143