ขอแสดงความยินดีกับ ASSOCIATE PROFESSOR DR.KENNETH JOHN COSH เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ASSOCIATE PROFESSOR DR.KENNETH JOHN COSH
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยProduct discovery via recommendation based on user comments
2ผลงานวิจัยOn automatically extracting discoveries from user generated content
3ผลงานวิจัยTowards automatically retrieving discoveries and generating ontologies
4ผลงานวิจัยCurrent research themes in software engineering: An application of text mining
5ผลงานวิจัยInvestigating public opinion regarding autonomous vehicles: A perspective from Chiang Mai, Thailand
6ผลงานวิจัยAutomatically Identifying Themes and Trends in Software Engineering Research
7ผลงานวิจัยMeasuring quality of C2C E-commerce websites in Lao PDR
8ผลงานวิจัยDefect-driven development: A new software development model for beginners
9ผลงานวิจัยA comparative study on scrum simulations
10ตำรา/หนังสือText Mining Algorithms & Applications

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชา
1269200Web Programming Language