ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยThermodynamic performance analysis of a R245fa organic Rankine cycle (ORC) with different kinds of heat sources at evaporator
2ผลงานวิจัยHeat transfer characteristics of deionized water-based graphene nanofluids in helical coiled heat exchanger for waste heat recovery of combustion stack gas
3ผลงานวิจัยThermal characteristics on melting/solidification of low temperature PCM balls packed bed with air charging/discharging
4ผลงานวิจัยStudy on phase change material thermal characteristics during air charging/discharging for energy saving of air-conditioner
5ผลงานวิจัยStudy on phase change material and its appropriate thickness for controlling solar cell module temperature
6ผลงานวิจัยA new method for evaluating nominal operating cell temperature (NOCT) of unglazed photovoltaic thermal module
7ผลงานวิจัยSubcooling effect in steam heat source on irreversibility reduction during supplying heat to an organic Rankine cycle having a solar-assisted biomass boiler
8ผลงานวิจัยThermal Characteristics of Helical Coiled Heat Exchanger with Graphene-Deionized Water on Waste Heat Recovery of Combustion Stack Gas
9ผลงานวิจัยPerformance analysis of PV/T modules with and without glass cover and effect of mass flow rate on electricity and hot water generation
10ผลงานวิจัยIncrease of power generation from solar cell module by controlling its module temperature with phase change material
11ผลงานวิจัยPerformance and economic evaluation of a photovoltaic/thermal (PV/T)-cascade heat pump for combined cooling, heat and power in tropical climate area

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254458Efficiency Improvement in Thermal Energy Systemsปริญญาตรี
2263760Economics of Energy Technologies and Systemsบัณฑิตศึกษา