ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยEvaluation of effecting factors on oil recovery using the desirability function
2ผลงานวิจัยFines migration and permeability decline during reservoir depletion coupled with clay swelling due to low-salinity water injection: An analytical study
3ผลงานวิจัยThe effect of cationic surfactants on improving natural clinoptilolite for the flotation of cesium

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1256281คุณสมบัติของหินแหล่งกักเก็บปริญญาตรี