ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ นื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยC. Matharad, S. Premrudeepreechacharn, N.R. Watson, and R. Saeng-Udom, An Optimal Measurement Placement Method for Power System Harmonic State Estimation. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 2, pp. 1514-1521, April 2005.
2ผลงานวิจัยC. Rakpenthai, S. Premrudeepreechacharn, S. Uatrongjit, and N.R. Watson, An Optimal PMU Placement Method Against Measurement Loss and Branch Outage. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 1, pp. 101-107, January 2007.
3ผลงานวิจัยC. Rakpenthai, S. Premrudeepreechacharn, and S. Uatrongjit, Power system with multi-type FACTS devices states estimation based on predictor–corrector interior point algorithm, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 31, Issue 4, pp.160-166, May 2009.
4ผลงานวิจัยC. Rakpenthai , S. Uatrongjit, and S. Premrudeepreechacharn, State Estimation Of Power System Considering Network Parameter Uncertainty Based On Parametric Interval Linear Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.27, Issue.1, pp. 305-313, February 2012.
5ผลงานวิจัยC. Rakpenthai, S. Uatrongjit, N.R. Watson, and S. Premrudeepreechacharn, On Harmonic State Estimation Of Power System With Uncertain Network Parameters, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, Issue 4, pp. 4829-4838, 2013.
6ผลงานวิจัยN. Suyaroj, S. Premrudeepreechacharn and N.R. Watson, Transient State Estimation With The Bergeron Transmission Line Model, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 25, No. 2, pp. 806-819, 2017.
7ผลงานวิจัยS. Janjornmanit and S. Premrudeepreechahcharn, A Power Sharing Control For Microgrid Based On Extrapolation Of Injecting Power And Power-Angle Control, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 25, No. 2, pp. 689-704, 2017.