[ประชาสัมพันธ์] คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานต่างประเทศ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำ
คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อให้การเสนอขอรับทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการเบิกจ่าย
ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและนำเสนอในระัดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ในการนี้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์
คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
โดยดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี
*******************************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
เบอร์โทรศัพท์ 053-944176 หรือ Email : researchnews@eng.cmu.ac.th
]]>