ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  วงศ์เรือง

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยKinetic Adsorption of Fluoride from an Aqueous Solution onto a Dolomite Sorbent
2ผลงานวิจัยReduction of DBP Precursors and their THMFPs in Leachate Contaminated Groundwater by PAC Adsorption
3ผลงานวิจัยSynthesis of porous pig bone char as adsorbent for removal of DBP precursors from surface water
4ผลงานวิจัยA simple way to improve a conventional A/O-MBR for high simultaneous carbon and nutrient removal from synthetic municipal wastewater
5ผลงานวิจัยMicrobial community composition in different carbon source types of biofilm A/O-MBR systems with complete sludge retention
6ตำรา/หนังสือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253749กระบวนการเปลี่ยนรูปและเคลื่อนที่ของมลสารบัณฑิตศึกษา