ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี มโนภินิเวศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสหาการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี มโนภินิเวศ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยIT Usage in Logistics and Supply Chain of Thai Industry Towards Industry 4.0 – published in Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 2021, Volume 20, Issue 2, Pages 1 – 11, Scopus Indexed, https://cmuj.cmu.ac.th/uploads/journal_list_index/CMUJNS_20(2).e2021021.pdf
2ผลงานวิจัยSmart Ecotourism Planning in Chiang Mai using Traveling Salesman Problem – published in Proceedings of the 2019 5th International Conference on E-business and Mobile Commerce, May 2019, Pages 40 – 45, Scopus Indexed, DOI: https://doi.org/10.1145/3332324.3332334
3ผลงานวิจัยMulti-Period Temporary Depot Location Problem in Flood Natural Disaster Response – published in Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Volume 2019, Issue MAR, 2019, Pages 1094-1102, Scopus Indexed, http://www.ieomsociety.org/ieom2019/papers/280.pdf
4ผลงานวิจัยAHP Approach for Material Management Operation in a Cutting Edge Electronics Design Manufacturing Company – published in Advanced Materials Research, Volume 748, 2013, Pages 1198 – 1202, Scopus Indexed, DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.748.1198

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1255497หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2ปริญญาตรี