งานบริหารงานวิจัยฯ จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารและจัดการโครงการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ “ทำวิจัยอย่างไรให้ห่างจากคุก”

งานบริหารงานวิจัยฯ จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารและจัดการโครงการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในธีม “ทำวิจัยอย่างไรให้ห่างจากคุก” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน พัสดุ และสามารถบริหารการเงินและจัดการโครงการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่างๆ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณวราลี ช่างย้อม หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่้อวันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์