ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  อาสนคำ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Thermodynamic performance analysis of a R245fa organic Rankine cycle (ORC) with different kinds of heat sources at evaporator
2 ผลงานวิจัย Subcooling effect in steam heat source on irreversibility reduction during supplying heat to an organic Rankine cycle having a solar-assisted biomass boiler
3 ผลงานวิจัย Evaluation of a single stage heat pump performance by figure of merit (FOM)
4 ผลงานวิจัย Thermal Characteristics of Helical Coiled Heat Exchanger with Graphene-Deionized Water on Waste Heat Recovery of Combustion Stack Gas
5 ผลงานวิจัย Heat transfer characteristics of deionized water-based graphene nanofluids in helical coiled heat exchanger for waste heat recovery of combustion stack gas
6 ผลงานวิจัย Thermal characteristics on melting/solidification of low temperature PCM balls packed bed with air charging/discharging
7 ผลงานวิจัย Study on phase change material thermal characteristics during air charging/discharging for energy saving of air-conditioner
8 ผลงานวิจัย Study on phase change material and its appropriate thickness for controlling solar cell module temperature
9 ผลงานวิจัย Increase of power generation from solar cell module by controlling its module temperature with phase change material
10 ผลงานวิจัย Performance and economic evaluation of a photovoltaic/thermal (PV/T)-cascade heat pump for combined cooling, heat and power in tropical climate area
11 ผลงานวิจัย A new method for evaluating nominal operating cell temperature (NOCT) of unglazed photovoltaic thermal module
12 ผลงานวิจัย Performance analysis of PV/T modules with and without glass cover and effect of mass flow rate on electricity and hot water generation
13 ผลงานวิจัย การควบคุมการฟุ้งกระจายฝุ่นถ่านหินบริเวณโม่บดด้วยม่านอากาศ (Control of coal particle dispersion over crusher by air curtain)
14 ตำรา/หนังสือ วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน (Solar Thermal Energy Engineering and Applications)

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 254231 เทอร์โมไดนามิคส์ 1 (Thermodynamics I) ปริญญาตรี