ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์  คุณกิตติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยMulti-Objective Optimal Power Flow Problems Based on Slime Mould Algorithm
2ผลงานวิจัยOptimal Siting and Sizing of Battery Energy Storage Systems for Distribution Network of Distribution System Operators
3ผลงานวิจัยPower System Voltage Stability Enhancement Based on Line Voltage Stability Indices in Heavily Loaded and Line Outage Contingency Situations
4ผลงานวิจัยVoltage Stability Improvement Using Voltage Stability Index Optimization
5ผลงานวิจัยOptimal Siting and Sizing of Battery Energy Storage: Case Study Seventh Feeder at Nakhon Phanom Substation in Thailand

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1252222Electrical Machinesปริญญาตรี