ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยInvestigation of hard-burn and soft-burn lime kiln dust as alternative materials for alkali-activated binder cured at ambient temperature
2ผลงานวิจัยEffect of Microwave-assisted Curing Process on Strength Development and Curing Duration of Cellular Lightweight Geopolymer Mortar
3ผลงานวิจัยEffect of self-treatment process on properties of natural fiber-reinforced geopolymer composites
4ผลงานวิจัยChallenge of adopting relatively low strength and self-cured geopolymer for road construction application: a review and primary laboratory study
5ผลงานวิจัยInfluence of Nano-Silica Dosage on Properties of Cement Paste Incorporating with High Calcium Fly Ash
6ผลงานวิจัยInfluence of Sodium Hydroxide Grade on the Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Cement
7ผลงานวิจัยPre-Dry Mixing Process of Low Carbon Alkaline-Activated Cement: Properties and Advantages in Practical Work of Construction

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับการสอน
1251717นวัตกรรมวัสดุสำหรับงานก่อสร้างบัณฑิตศึกษาผู้เดียว