ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยการพัฒนาสูตรมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ำชลประทาน
2ผลงานวิจัยการวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าของลุ่มน้ำภาคเหนือ
3ผลงานวิจัยการศึกษาการสูญเสียน้ำเนื่องจากการรั่วซึมในแบบจำลองคลองชลประทานที่มีส่วนผสมของน้ำยางพารา
4บทความวิจัยImpacts of Climate Change on Rainfall Erosivity in the Huai Luang Watershed, Thailand
5บทความวิจัยการพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน
6บทความวิจัยการศึกษาและพัฒนาคูส่งน้ำคอนกรีตผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา
7บทความวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชา
1153-321อุทกวิทยา (Hydrology)