การควบคุมกำลังไฟฟ้าของระบบโฟโตโวลตาอิกที่เชื่อมต่อเข้ากับกริดระบบ โดยใช้คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแสหนึ่งเฟสแบบห้าระดับ

บทความวิจัย อ.ยุทธนา ]]>