ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยEffect of discrete roughness elements on flow over low-pressure turbines
2ผลงานวิจัยThe evolution of homogeneous isotropic turbulence in background rotation
3ผลงานวิจัยEffect of external turbulence on the short-wavelength instability of a counter-rotating vortex pair
4ผลงานวิจัยVortex shedding behind an inclined flat plate hinged with a trailing-edge flap
5ผลงานวิจัยA discontinuity-capturing methodology for two-phase inviscid compressible flow
6ตำรา/หนังสือระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานทางวิศวกรรมโดยใช้ไพทอน

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254733ทฤษฎีพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Theory of Fluid Dynamics)บัณฑิตศึกษา