ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1.งานวิจัยInfluence of Air-Deck Length on Fragmentation in Quarry Blasting Eurasian Multidisciplinary Forum (EMF),October 24-26, 2013.Tbilisi, Georgia. จำนวน 8 หน้า
2.งานวิจัยการแต่งแร่คาลโคไพไรต์แหล่ง ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรค์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มช. ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน 6 หน้า

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่  (มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)