ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน นักศึกษา บริษัทห้างร้าน ผู้เช่าพื้นที่ ศิษย์เก่า ผู้เกษียณอายุ ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมประเมินได้ที่ (Click) ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566