ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัย Development of Interference Mitigation Techniques based Artificial Neural Network for IoT Network :
2ผลงานวิจัยGMM-P: Intelligent Method Based a Mobile Battery Swapping Service for Electric Vehicles
3ผลงานวิจัยGenetic Algorithm with Boosting based on Expected Value for Uncertain Routing

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1269421การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี