ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง "ธรรมะสอนใจกับการดำเนินชีวิต"

[caption id="attachment_3325" align="aligncenter" width="630" caption="ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง "ธรรมะสอนใจกับการดำเนินชีวิต""]ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง "ธรรมะสอนใจกับการดำเนินชีวิต"[/caption]]]>