เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สนใจประสงค์เช่าพื้นที่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ DOWNLOAD
และเปิดให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566
ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 5394 4171